Hoàn trả lại 100% chi phí nếu điện thoại tái phát lỗi

Hoàn trả lại 100% chi phí nếu điện thoại tái phát lỗi
Đi sửa điện thoại ở đâu khách hàng cũng được nhận chế độ bảo hành, tuy nhiên chế độ bảo hành đó có tin cậy được hay không lại là việc khác. Trường hợp điểm sửa chữa đổ trách nhiệm tại khách hàng mà không đồng ý bảo hành xảy ra khá nhiều. Cũng có những trường hợp điểm sửa chữa không đảm bảo, nhân viên đã thực hiện bảo hành nhiều lần. Sau nhiều lần sửa đi sửa lại, điện thoại của khách hàng lãnh thêm nhiều “sẹo”, điều... Read More